1. Tillämplighet

a) Följande bestämmelser gäller för alla reparationsåtgärder. Bestämmelser om betalning och reparationskostnader gäller endast i den mån det ej är fråga om garantifel eller fel enligt Konsumentköplagen.

b) Konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL) gäller för reparationer som företaget utför åt en konsument. Lagen innehåller omfattande och i allmänhet tvingande regler om konsumenters och företagets rättigheter och skyldigheter. Således, när kunden är en konsument anknyter dessa allmänna bestämmelser till och kompletteras av KtjL.

2. Beställning

a) Företaget ansvarar för att den beställda reparationen utförs fackmannamässigt. Företaget skall vidare med tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen och samråda med denne i den utsträckning det behövs och är möjligt.

b) Om det inte finns någon tillräcklig felbeskrivning tillgänglig skall företaget ha rätt att, efter samråd med kunden, utföra allt nödvändigt arbete för att hitta felet. Skyldigheten att samråda med kunden kan utföras per telefon.

c) När kunden lämnar in en produkt för reparation har han möjlighet att sätta ett högsta pris för reparationen. Om reparationskostnaden skulle bli högre eller om reparationen med hänsyn till värdet av föremålet för reparationen inte kan anses vara till rimlig nytta för kunden, måste företaget inhämta kundens godkännande innan det vidtar några reparationsåtgärder.

d) Företaget måste också inhämta kundens godkännande innan det vidtar ytterligare reparationsåtgärder om det, först sedan reparationen påbörjats, visar sig uppenbart att det avtalade priset kommer att bli högre eller om reparationen med hänsyn till värdet av föremålet för reparationen inte kan anses vara till rimlig nytta för kunden. Om kunden inte ger sitt samtycke till ytterligare reparationsåtgärder, skall kunden ersätta företaget för dess nedlagda reparationskostnader.

3. Utförande av reparation

a) Företaget skall ha rätt att utföra reparationen i sin egen serviceavdelning eller i en extern reparationsverkstad.

b) Om inte annat har avtalats skall reparationen utföras inom skälig tid med hänsyn till omständigheterna.

4. Reparationskostnad och betalning

a) Kostnaden för reparationen omfattar kostnad för frakt, arbete och material. Information om kostnaden för utfört arbete finns vid det ställe där varan lämnas in.

b) Reparerade varor lämnas endast ut till kunden mot betalning. Företaget har rätt att fakturera kunden för reparationskostnaden för det fall kunden inte hämtar ut varan. Detta påverkar dock inte kundens kvittningsmöjligheter enligt lag.

c) Vid dröjsmål med betalning är kunden skyldig att erlägga dröjsmålsränta enligt lag.

5. Utlämning och förvaring

a) Företaget skall ha rätt att lämna ut reparerade varor till innehavaren av inlämningskvittot.

b) Om inte annat har avtalats är kunden skyldig att hämta varan inom tre månader från inlämnandet. Om kunden inte hämtar varan inom den tiden, eller inom annan avtalad tid, är kunden skyldig att ersätta företaget för skälig förvaringskostnad.

c) Om inte kunden hämtar varan i tid har företaget enligt lag rätt att sälja eller bortförskaffa varan tre månader efter uppmaning till kunden att hämta den. Eventuellt överskott av försäljningen betalas till kunden.

6. Garanti och Reklamation

a) Kund erhåller alltid 12 månaders garanti på alla utförda reparationer. Garantin omfattar såväl att arbetet utförts på ett fackmannamässigt sätt samt full funktion av alla inmonterade reservdelar. Garantin gäller inte om felet eller den aktuella inmonterade delen är skadad och detta är orsakat av ett felaktigt användande såsom exempelvis yttre påverkan, fukt eller tappskada efter genomförd reparation.

b) Om en kund vill reklamera en reparation skall denne underrätta företaget om detta inom skälig tid efter det att han märkt felet eller borde ha märkt felet. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter det att produkten har köpts.

c) Om en näringsidkare vill reklamera en reparation skall han underrätta företaget om detta inom 14 dagar efter det att han märkt felet eller borde ha märkt felet. Reklamation får inte ske senare än tre månader efter det att reparationen avslutats.

d) Om reparationen skulle vara felaktig kan kunden begära att felet avhjälps. Om felet inte avhjälpts kan kunden innehålla del av betalningen, kräva prisavdrag eller vid fel av väsentlig betydelse för kunden häva avtalet. Dessutom kan kunden kräva skadestånd av företaget.

e) Skador orsakade av yttre åverkan eller av andra olämpliga åtgärder tagna av kunden, t.ex. avseende transport, installation, anslutning, användning eller förvaring, skall inte berättiga kunden till några anspråk mot företaget. Yttre åverkan eller andra olämpliga åtgärder tagna av kunden i strid med avtal med företaget skall särskilt bedömas i enlighet med tillverkarens anvisningar.

f) Mjukvarufel orsakade av kunden eller fel orsakade genom justering av systeminställningar, installation av mjukvara, drivrutiner och ytterligare hårdvaror eller liknande skall inte berättiga en kunds anspråk.

g) Skulle kunden göra en obefogad reklamation avseende felaktig reparation skall kunden ersätta företaget för frakt, arbete och kostnader som föranletts av denna.

h) Efter genomförd reparation gäller eventuell fortsatt originalgaranti i enlighet med respektive tillverkares direktiv.

7. Ansvar och skadestånd

a) Företaget skall i förhållande till näringsidkare endast hållas ansvarigt vid uppsåt och grov vårdslöshet, med undantag för brott mot liv, kropp och hälsa samt för brott mot väsentliga avtalsbestämmelser.

b) För det fall föremålet för reparationen skadas medan det är i företagets besittning eller annars under dess kontroll, har företaget rätt att avhjälpa skadan utan någon kostnad för kunden. Om detta inte är möjligt eller om det medför oskäligt höga kostnader för företaget skall företaget istället ha rätt att ersätta kunden för skadan.

c) Kundens rätt till skadestånd vid dröjsmål eller vid fel omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.

8. Säkerhetskopior

Vid reparation av mobiltelefoner, surfplattor och liknande kan det hända att lagrad information försvinner. Företaget ansvarar inte för att det görs säkerhetskopior avseende lagrad information. Det är istället kundens ansvar att göra erforderliga säkerhetskopior före beställning av reparationen. Det är även kundens ansvar att återställa lagrad information. Företagets kostnader för att återställa lagrad information – om detta är möjligt – skall betalas av kunden.

9. Skydd av personuppgifter

M Teknik E-handel AB, org. nr. 556830-6285, Box 1066, 432 14  Varberg, är personuppgiftsansvarig beträffande sådana uppgifter som kunden lämnar till företaget. Personuppgifterna kommer enbart att behandlas och användas för att företaget skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtal med kunden. Personuppgifterna kommer inte att vidarebefordras till obehöriga parter. För att kunna erbjuda lämplig service kan personuppgifterna eventuellt komma att behöva lämnas till andra bolag inom M Teknik-koncernen eller till andra samarbetspartners i enlighet med personuppgiftslagen(1998:204).

10. Tvister

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna bestämmelser skall, såvida inte annat följer av tvingande lag, avgöras av svensk domstol